Uppgifter om projektet

Kartta tulevan raitiotien reitistä Helsingin keskustan ja Laajasalon välillä.

En ny spårvagnsförbindelse mellan Degerövägen i Uppby och Hagnäs kommer att vara färdigbyggd år 2027. För att se exakt var hållplatserna ligger, se denna zoombara karta på Helsingfors karttjänst.

Spårvägen Kronbroarna förenar Degerö, Högholmen och Fiskehamnen med Hagnäs år 2027. Samtidigt skapar den en havsnära rutt även för cyklister och fotgängare.

Byggaren eller tidsplanen för fortsättningsavsnittet mellan Hagnäs, centrum och Västra hamnen har ännu inte fastställts. Därtill finns det inget byggbeslut gällande den så kallade Uppby-länken i Degerö men staden utför områdets framtida gatubygge så att det är möjligt att bygga spårvägen senare.

Spårvägen Kronbroarna genomförs som en kombination av två entreprenadformer: Byggandet av de två broarna mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden, det vill säga Finkes bro och Kronbergsbron, samt anläggningsarbetena på Högholmen genomförs som totalentreprenad. Det övriga byggandet av förbindelsen genomförs i sin tur enligt en alliansmodell.

I alliansen ingår även andra mark- och anläggningsarbeten, gatuarbeten samt kommunaltekniska arbeten längs förbindelsen. Ett sådant arbete är bygget av den nya Hagnäsbron och rivningen av den gamla. 

Allianspartnerna för Kronbroarna är Helsingfors stad, Stadstrafik Ab, YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Ab, Sweco Finland Oy och Sitowise Oy. Entreprenörerna i totalentreprenaden för Kronbroarna är YIT Suomi Oy och Kreate Oy.

Målsättningar

Målsättningen med projektet Kronbroarna är att ordna en smidig och pålitlig kollektivtrafikförbindelse mellan det expanderande Degerö och centrum.

Kronbroarna-förbindelsen säkerställer att trafiken till Degerö fungerar, trots att byggandet av Kronbergsstrandens nya bostadsområde och ett omfattande kompletteringsbyggande gör att invånarantalet kommer att mer än fördubblas. Projektet förbättrar också avsevärt trafikförbindelserna till Högholmen.

En direkt spårvägsförbindelse mellan centrum och Degerö minskar den prognostiserade överbelastningen av metron österut.

Förutom spårvägsförbindelsen förflyttar Kronbroarna Fiskehamnen, Högholmen, Blåbärslandet och Degerö till gång- och cykelavstånd från innerstaden, eftersom man i anslutning till spårvägen bygger en högklassig cykel- och gångväg.

Det nuvarande avståndet på 11 kilometer från Kronbergsstranden via Österleden till järnvägsstationen kortas till cirka 5,5 kilometer.

Helsingfors stads målsättning är att öka de hållbara färdmedlens andel i trafiken. Projektet Kronbroarna främjar hållbar mobilitet genom att öka fotgängar-, cykel-, och kollektivtrafikens andel av Helsingfors totala trafik.

Bakgrund

Byggandet påbörjades hösten 2021.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i augusti 2021 att höja maximipriset för spårvägsavsnittet i projektet.

Staden utsåg entreprenören för totalentreprenaden våren 2021. Vinnande anbudsgivare blev ett konsortium, som består av YIT Suomi Oy och Kreate Oy.

Alliansen som i slutet av 2019 utsågs att genomföra spårvägsavsnittet inledde en utvecklingsfas, där Helsingfors stad och företagen som tog hem anbudet tillsammans planerade det slutgiltiga innehållet i och genomförandet av allianspaketet samt fastslog målkostnaden och stimulanssystemet för det.

Helsingfors stadsfullmäktige fattade byggbeslutet för projektet i augusti 2016.

Åren 2011–2013 anordnade staden en internationell planeringstävling om trafikförbindelsen mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden.

Av 52 ansökningar valdes tio arbetsgrupper till planeringstävlingen och tävlingen vanns av WSP Finland Ab:s och Knight Architects Ltd:s förslag Gemma Regalis.

Med planeringstävlingen sökte man den bästa lösningen för den landskapsmässigt och kulturhistoriskt krävande omgivningen. Tävlingsbidragen utvärderades ur perspektivet för användbarhet, hållbarhet och den etiska aspekten.

Förbindelsen hade föreslagits redan i generalplanen 2002 och enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 2008 planerades förbindelsen som en spårvägsförbindelse.

Under årens lopp har det gjorts omfattande undersökningar om olika alternativ för förverkligandet av kollektivtrafikförbindelsen mellan centrum och Degerö. Med tanke på målsättningarna har man konstaterat att en spårvägsförbindelse via broar är det bästa alternativet.