Stadsfullmäktige beslutade om fasindelning och kostnaderna för byggande av spårvägen Kronbroarna

Kruunusillat mereltä käsin
Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 25.8.2021 byggande av spårvägen Kronbroarna stegvis, först mellan Hagnäs och Degerö samt en ny kostnadskalkyl. Enligt beslutet

  • Under fas 1 byggs en spårvägsförbindelse från Degerö till Hagnäs. Den totala kostnadskalkylen för fasen är 326 miljoner euro.

Under fas 1 byggs en spårväg mellan Degerö och Hagnäs samt tre broar (Havshagsbron, Finkes bro och Kronbergsbron). I Hagnäs byggs en tillfällig ändhållplats.

  • Planering och beredning av genomförandet av fas 2 eller byggande av spårvägssträckan mellan Hagnäs och Helsingfors centralstation fortsätter. Kostnadskalkylen för fasen lämnas för godkännande separat senare. Den nuvarande grova uppskattningen av kostnaderna är cirka tio miljoner euro.

Byggnadsprojektet har indelats i faser

Projektet Kronbroarna förverkligas i flera faser.

Projektets första fas förverkligas som en kombination av två entreprenadformer:

Kronbroarna-alliansen bygger spårvägsförbindelsen mellan Degerö och Hagnäs samt Havshagsbron.  Alliansen har för avsikt att inleda byggandet av spårvägsförbindelsen denna höst.

Alliansen består av Helsingfors stad och trafikaffärsverk HST samt NRC Group Finland Oy och YIT Suomi Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oyj och Sweco Infra & Rail Oy.

Totalentreprenaden bygger två broar mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden (Finkes bro och Kronbergsbron) samt utför anläggningsarbeten på Högholmen. Työyhteenliittymä Kruunusillat, som består av Kreate Oy och YIT Suomi Oy, vann totalentreprenaden i maj 2021. Upphandlingens totala pris enligt anbudet är cirka 123 miljoner euro. Byggandet inleds troligen nästa höst med broprojektet.

Under andra fasen byggs spårvägssträckan från Hagnäs till Centralstationen. Byggnadsentreprenör och kostnader för andra fasen bestäms senare. Byggandet av andra fasen inleds efter 2026.

I Degerö kalkyleras genomförande av och kostnader för spårvägssträckan till Uppby. Byggandet, kostnaderna och tidpunkten för denna tredje fas bestäms separat senare.

Utöver spårvägen har Kronbroarna-alliansen för avsikt att bygga även andra gatubyggnadsprojekt för utveckling av staden. Dessa inkluderar till exempel byggande av en ny Hagnäsbron som ersätter den gamla bron i dålig kondition samt byggande av nya gator i Hagnäs. Kronbroarna-alliansen har inlett byggandet av projekten i våras i Hagnäs och Kronbergsstranden.