Sprängningar i samband med muddring i Kronbergsfjärden

Havainnekuva, jossa valaistu silta ja taustalla pimeä merimaisema.
Havainnekuva Kruunuvuorensillasta valaistuna. Kuva: WSP, Knight Architects

Byggandet av de två broarna mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden, det vill säga Kronbergsbron och Finkes bro, har börjat. Arbetet har inletts med muddring och byggande av tillfälliga arbetsbroar för användning under byggandet i både Fiskehamnens och Kronbergsstrandens ända.

Kronbergsbrons centrala del och synligaste element är en pylon, det vill säga en bärande pelare, som ska stå i Kronbergsfjärden. Arbetet med grunden för pylonen har inletts med schaktarbete under vattnet, och i samband med detta kommer sprängningar att göras på havsbottnen nästa vecka, troligen tisdag 9.11 och onsdag 10.11.

Sprängarbetet sker så långt från fastigheter att deras strukturer inte kan skadas, och det har därför inte varit nödvändigt att förrätta syner.

Före varje sprängning kontrolleras att det inte finns badare, dykare eller båtar inom riskområdet. Utanför riskområdet kan man leva som normalt, till exempel bada. En badare känner av tryckvågen från explosionen, men det medför ingen hälsorisk.  

Vi följer noggrant de föreskrifter som getts av stadens miljömyndighet och mäter de vibrationer som sprängarbetet orsakar. Inför varje sprängning varnar vi med en ljudsignal, som först upprepas med jämna mellanrum och sedan blir tätare i en minut före sprängningen.

Vi beklagar de olägenheter som detta orsakar.