Byggarbetet utvidgas i Hagnäs område

Kartta
Työmaat Siltavuorensalmen ympärillä. - Byggplatsernas utsträckning kring Broholmssundet.

Byggplatser i samband med förnyelsearbetet av Hagnäs område blir märkbart större i september–oktober. Byggplatserna ligger i området mellan den gamla Hagnäsbron och Näckens bro samt längs stranden på bägge sidor om Hagnäsbron.

På Hagnäskajen och Havshagsgatan inleds byggandet av en pålplatta. En pålplatta är en betongplatta byggd på pålar, som behövs för gatornas fundament. Havshagsgatan är den sydligaste delen av Sörnäs strandväg, på Hagnäskajens norra sida. Med andra ord får en del av Sörnäs strandväg namnet Havshagsgatan.

Vid den nya Miina Sillanpääs gata, invid Statskontoret, inleds grävarbete under september.

Också Näckens bro måste förnyas. Detta arbete inleds med byggandet av en tillfällig bro norr om den nuvarande Näckens bro, vilket torde ske i oktober–november. Efter att den tillfälliga bron är klar, börjar rivningen av den nuvarande bron.

Brobergskajens entreprenadsområde utvidgas också fram till stranden öster om bron i september–oktober.

Där den nya Hagnäsbron planeras byggas vid Broholmssundet går en tryckavloppslinje, som transporterar en stor del av avloppsvattnet från centrum. Tryckavloppet måste flyttas från byggplatsen för den nya bron innan man kan börja muddrings- och pålningsarbetet och det egentliga brobyggandet. Detta arbete inleddes på våren och fortsätter fortfarande.

Bullrigt arbete orsakar betydande störningar

Vi följer noggrant alla bestämmelser som stadens miljömyndigheter gett. Trots det kommer de stora förnyelserna i Broholmssundet tyvärr att orsaka betydande störningar för områdets invånare under byggandet, särskilt på grund av bullret.

Arbetsskeden i Hagnäs som orsakar buller, såsom spontning och pålning, börjar under september med några korta perioder på en dag eller två. I oktober pågår redan de bullriga arbetsskedena för fullt, och fortsätter i skeden praktiskt taget i 2–3 år. De bullriga arbetsskedena har stundom längre, flera veckor långa pauser.

Spontningen av grävningarna för vattenförsörjningslinjen vid Brobergskajen utförs i flera korta, några dagar långa skeden i september–oktober. Dessutom avlägsnas klippa genom kilning i september–oktober vid pegelbrunnen (Norra kajen 26), och pålningsarbetet uppskattas inledas vid kajen i början av oktober.

Vi arbetar i regel vardagar kl. 7–18, men ibland till kl. 22, eller på helger och av tvingande skäl på natten.

Nattarbete

Söder om Näckens bro byggs en tillfällig cirkulationsplats. Dessa arbeten måste också delvis utföras nattid, för att inte orsaka oskäliga störningar för trafiken. Nattarbetet schemaläggs så att det från slutet av september sammanlagt utförs under cirka tio nätter under slutet av året. Nattetid utförs inte det mest bullriga arbetet, utan till exempel asfaltering.

Trafikarrangemang

Motorfordonstrafiken längs Hagnäskajen till Havshagen har avslutats för gott. Motorfordonstrafiken till Havshagen går via Sörnäs strandväg längs Aspnäsgatan. De nuvarande fotgängar- och cykelrutterna helt invid Hagnäskajen förblir i bruk, men i och med att byggandet framskrider ändras de i någon grad.

Trafikmärken används alltid för att skylta rutterna i terrängen.

Välkommen till invånarmötet

Vi ordnar ett webbmöte (på finska) öppet för alla om byggarbetet i Hagnäs område torsdagen den 23 september. Mer information och deltagarlänk till mötet.

Hagnäs förnyas

Hagnäs kommer under 2020-talet att genomgå stora ändringar, då det invid de historiska miljöerna byggs nya bostäder, affärslokaler, hotell, kultur och härliga utrymmen invid stranden för vistelse. Hagnäs station som en knutpunkt för kollektivtrafiken stärks märkbart i och med Kronbroarnas snabbspårväg.

Den nuvarande Hagnäsbron, som redan är i dåligt skick, ersätts med en ny, som byggs söder om den nuvarande bron.