Byggandet av spårvägen Kronbroarna börjar på Hundholmsvägen i Degerö 8.8.2022

Kruunusillat-raitiotien rakentaminen Laajasalossa

Byggandet av spårvägen Kronbroarna börjar på Hundholmsvägen mellan Skärgårdsflottsgatan och Håkansviksgatan 8.8.2022. I år gör vi de underjordiska arbetena och installerar fundamenten för spårvägs-stolparna. Det är också möjligt att vi installerar skenor redan i år. Persontrafiken börjar ändå först 2027.

Möjligtvis utvidgas byggarbetet på hösten och byggandet börjar mellan Håkansviksgatan och Reihersvägen.

Vi stör er vardag trots att vi inte vill det. Våra arbeten orsakar buller och damm som vi förebygger på alla möjliga sätt. Dessutom orsakar byggarbetsplatsen trafikarrangemang och möjliga nattarbeten.

Arbeten som orsakar buller

En del av arbetena orsakar buller. I år sådana inkluderar borrpålning vid korsningen av Hundholmsvägen och Håkansviksgatan samt sannolikt borrpålning och spontslagning vid Gunillaberget.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande.

Trafikarrangemang

Byggarbetsplatsen orsakar förändringar i parkering och trafik.

Gatuparkering är inte längre möjligt på Hundholmsvägen mellan Skärgårdsflottsgatan och Håkansviksgatan från och med vecka 32. Senare på hösten, beroende på hur byggarbetena utvidgas, slutar gatuparkeringen på Hundholmsvägen mellan Håkansviksgatan och Reihersvägen.

Motorfordonstrafiken måste styras enligt arbetena men det finns alltid minst ett körfält i båda riktningarna. Gång- och cykelvägar finns kvar på minst ena sidan av gatan.

Busshållsplatsförändringar planeras också. Hållplatsen Håkansviksgatan H4697 flyttas österut under augusti, till andra sidan av korsningen av Hundholmsvägen och Håkansviksgatan. De andra hållplatserna längs Hundholmsvägen kommer att också flyttas något, beroende på byggarbetet.

Stadscykelstationen Håkansviksgatan 247 flyttas i augusti, till någon plats nära den nuvarande platsen.

Vi placerar vägledande skyltning längs gatorna och informerar också på förhand om kommande ändringar på vår hemsida och på Facebook. Nyheter och en aktuell karta över trafikarrangemang finns på vår hemsida.

Nattarbeten

Det är möjligt att vi måste arbeta nattetid. Eventuella nattarbeten är små och orsakar inte kraftigt buller.

Information finns att tillgå

Utöver denna webbplats: