Byggandet av spårvägen börjar i Håkansviken i Kronbergsstranden 4.4.

kartta

Byggandet av spårvägen Kronbroarna börjar i Håkansviken 4.4.2022. Vi kommer att utföra byggarbeten på Håkansviksgatan, Stansviks strandgata och Mirandagatan i april-december. Vi gör de underjordiska arbetena och hållplatserna samt installerar de första skenorna även om persontrafiken börjar först 2027. Det är möjligt att vi också arbetar på Hundholmsvägen (mellan Skärgårdsflottsgatan och Håkansviksgatan) i slutet av året.

Vi stör er vardag trots att vi inte vill det. Våra arbeten orsakar buller och damm som vi förebygger på alla möjliga sätt. Dessutom orsakar byggarbetsplatsen trafikarrangemang och möjliga nattarbeten.

Arbetena orsakar buller

Byggandet av spårvägen innebär både stenbrytning och pålning. Arbetena kommer att orsaka buller direkt från början. Bullriga arbeten utförs nära husen särskilt i april-juli. Därefter orsakar arbetena buller mestadels lite längre bort från husen, i södra delen av Håkansviksgatan.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Håkansviksgatan och Hundholmsvägen.

Nattarbeten

Det är möjligt att vi kommer att behöva arbeta nattetid. Nattarbete kan behövas till exempel om sommaren blir varm. I så fall måste vissa svetsarbeten utföras nattetid.

Trafikarrangemang

Byggarbetsplatsen orsakar förändringar i parkering och trafik.

Gatuparkering är inte längre möjligt längs Håkansviksgatan från och med 4.4.

Dessutom kan sprängningarna på Håkansviksgatan medföra tillfälliga stopp för gång- och cykeltrafiken.

Uppskattningsvis i början av maj blir Håkansviksgatan enkelriktad för motorfordonstrafik. Det kommer att finnas bara ett körfält som går från norr till söder. Från Turumagatan, Pojamagatan och Disagatan kan man då inte längre svänga vänster norrut. Arrangemanget gäller fram till november.

Vi placerar vägledande skyltning längs gatorna och informerar också på förhand om kommande ändringar på vår hemsida och på Facebook. En aktuell karta över trafikarrangemang finns på vår hemsida: https://kruunusillat.fi/category/kruunuvuorenranta/

Information finns att tillgå

Utöver denna webbplats: