Borrnigs- och sprängningsarbeten vid Hagnäsgatan pågår till mitten av September

Kruunusillat-tunnus.

Borrnings- och sprängningsarbeten vid Hagnäsgatan fortsätter i augusti, och pågår uppskattningsvis till mitten av september. Tidtabellen är beroende av ibruktagande av den nya pumpstationen för avloppsvatten. Ifall ibruktagande lyckas utan problem, framskrider arbetet snabbare.

Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik. Stenbrytningen omfattar högst fyra sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 8-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal. All trafik på gatan kommer att stoppas i några minuter.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns vid korsningen av Hagnäsgatan och Näckens gränd.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.