Beslut ska fattas om stegvist byggande av en spårväg för projektet Kronbroarna och höjning av maximipriset

Den framtida Kronbergsbron (WSP, Knight Architects)
Den framtida Kronbergsbron (WSP, Knight Architects)

Planen för genomförande av spårvägsandelen i projektet Kronbroarna och den preciserade kostnadskalkylen har färdigställts. I den nya planen föreslås att byggarbetena på spårvägen ska utföras stegvist. Eftersom kostnadsförslaget för spårvägsandelen överskrider det maximipris som fullmäktige fastställt i sitt projektbeslut 2016, förutsätter finansieringen ett nytt godkännande av stadsfullmäktige.  I projektet Kronbroarna föreslår man att byggandet av spårvägar och broar i anslutning till dem ska ske stegvis och att maximipriset höjs med 59 miljoner euro till 326 miljoner euro i det första skedet.

Det stegvisa byggandet och en höjning av maximipriset behandlas först av HST:s direktion den 23 juni och stadsmiljönämnden kort därefter.

För projektet Kronbroarna föreslår man att det ska beslutas att en spårväg byggs i två faser och att den sista sträckan av rutten till Degerö tills vidare inte genomförs.

Enligt förslaget:

  • Under fas 1 byggs en spårvägsförbindelse från Degerövägen på Degerö till Hagnäs. Den nya totalkostnadskalkylen för denna helhet är 326 miljoner euro enligt den nuvarande prisnivån (december 2020).

De arbeten som utförs under fas 1 är byggandet av en spårväg mellan Degerö och Hagnäs samt genomförandet av tre broar (Havshagsbron, Finkes bro och Kronbergsbron).

  • Fas 2 eller planeringen och beredningen av genomförandet av spårvägssträckan mellan Hagnäs och Helsingfors huvudjärnvägsstation fortsätter. Kostnadskalkylen för andelen lämnas senare separat för godkännande. Den nuvarande grova uppskattningen av kostnaderna är cirka tio miljoner euro.
  • På Degerö byggs än så länge inte den sista delen av spårvägen via Ollinraitio och Ilomäkivägen till Rävsundsvägen. Om det beslutas att denna ca en kilometer långa andel ska genomföras senare, beslutas separat om kostnadskalkylen för andelen och tidtabellen för byggandet.

Ny kostnadskalkyl

Den preliminära kostnadskalkylen för projektet Kronbroarna var 260 miljoner euro, när Helsingfors fullmäktige fattade beslut om maximipriset 2016. Enligt nuvarande prisnivå motsvarar summan ca 267 miljoner euro. Största delen av summan – ca 255 miljoner euro enligt nuvarande prisnivå – var avsedda för genomförandet av ovan nämnda fas 1, dvs. sträckan Degerö–Hagnäs.

År 2021 har det gjorts upp en ny plan och de preciserade kostnaderna har beräknats. Den nya totalkostnadskalkylen för fas 1, dvs. sträckan Degerö–Hagnäs är 326 miljoner euro. Kostnadsöverskridningen hänför sig till byggandet av spårvägen och Havshagsbron.

Den konstruktiva broentreprenaden mellan Kronbergsbron och Finkes bro har konkurrensutsatts som en totalentreprenad. Dess entreprenadsumma på 123 miljoner euro överensstämmer med den projektplan som godkändes 2016. 

Den preciserade kostnadskalkylen beror på de ändringar och preciseringar som gjorts under planeringens gång. Den tidigare kostnadskalkylen för Kronbroarna-spårvägen utarbetades 2015. Då fanns det inte tillgång till erfarenheter av genomförandet av omfattande moderna spårvägsprojekt och deras kostnadsnivå, t.ex. Spårjokern och Tammerfors spårväg. Kostnader i anslutning till kvalitetsnivån och omfattningen har också ökat till följd av de skärpta och preciserade kraven på byggandet av spårvägar.

Andra kostnader som det inte nu beslutas om

Ärenden som ska avgöras separat är spårvägens materiel och depå, som är HST:s projekt. Stadsfullmäktige har 17.6.2020 godkänt projektplanen för materielen. I projektplanen har man förberett sig på att skaffa 23 vagnar till ett pris av cirka 98 miljoner euro. Beslut om projektplanen för depån och dess kostnader har ännu inte fattats. Kostnaderna beräknas uppgå till 96 miljoner euro. Kostnaderna för materielanskaffningar och depåer uppgår till sammanlagt 194 miljoner euro, 2016 uppskattades de uppgå till 115 miljoner euro.

Utöver spårvägen har Kronbroarna-alliansen för avsikt att bygga även andra projekt i anslutning till stadens utveckling. Sådana är till exempel byggandet av en ny Hagnäsbro i stället för den nuvarande bron som är i dåligt skick samt byggandet av nya gator i Hagnäs.

Efter att planeringen av projektet Kronbroarna inleddes har omfattningen av dessa projekt ökat betydligt, och därför har också kostnaderna stigit. De 50 miljoner euro som kostnaderna 2015 uppskattades vara har stigit till ca 236 miljoner euro. Staden beslutar separat om finansieringen av dessa projekt som en del av budgetbehandlingen, och de ingår inte i kostnadsförslaget för spårvägen och förslaget till höjning av maximipriset för den.

Omfattningen av och priset på de projekt som ingår i projektet har ökat huvudsakligen på grund av att spårvägen ursprungligen planerades för det befintliga gatunätet. Sedan dess har en plan färdigställts för Hagnässtranden. Genomförandet av planen innebär att helt nya gator, tomter avsedda för bostadsbyggande och parker byggs i området.

Projektet är indelat i två delar

Projektet Kronbroarna genomförs som en kombination av två entreprenadformer: De två broarna mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden (Finkes bro och Kronbergsbron) samt en markbyggnad på Högholmen genomförs som en totalentreprenad. I maj 2021 vann Työyhteenliittymä Kruunusillat, som består av Kreate Oy och YIT Suomi Oy totalentreprenaden. Det totala entreprenadpriset är enligt anbudet ca 123 miljoner euro.

Det övriga byggandet av spårvägsförbindelsen mellan Degerö och Hagnäs, inklusive den tredje nya bron på sträckan, dvs. Havshagsbron, byggs enligt alliansmodellen.

I Kronbroarna-alliansen pågår en utvecklingsfas. I utvecklingsskedet har man nu gjort upp mer detaljerade planer för spårvägarna än i projektplanen 2016 samt fastställt tidtabellen och kostnaderna för byggandet. Ett av utvecklingsfasens mål är att besluta om alliansens s.k. målkostnad. Målkostnaden avser den totala kostnaden för alliansprojektet, inom ramen för vilken alla alliansparter förbinder sig att genomföra projektet.

Att hålla sig till målkostnaden är en del av alliansens incitamentssystem som så noggrant och motiverat som möjligt styr kostnadsberäkningen: om målkostnaden kan underskridas får tjänsteleverantörerna bonus, och om den överskrids, betalar tjänsteleverantörerna en del av överskridningen. Därigenom bär beställaren, dvs. Helsingfors stad, inte alla risker. Också den eventuella nyttan delas med beställaren, varvid också beställarens kostnader sjunker.

Målet är att inleda byggandet av en spårvägsförbindelsen nästa höst.