Buller och trafikarrangemang på Broholmsgatan 27.–28.7. ja 31.7.

Louhinta-alue kartalla.

Stenbrytningsområdet. All trafik i närområdet stoppas i några minuter när sprängningar utförs.

På Broholmsgatan vid Hagnästorget utförs stenbrytning 27.–28.7. och möjligtvis också 31.7.

Stenbrytning innebär borrning och sprängningar som orsakar kraftigt buller.

Vi utför borrning mellan kl. 7-18 på torsdag 27.7.

Sprängningarna utför vi mellan kl. 9-15 på fredag 28.7. och möjligtvis också på måndag 31.7.

Sprängningarna signaleras med en ljudsignal och all trafik i närområdet stoppas i några minuter när sprängningarna utförs. Både fotgängare, cyklister, motorfordonstrafik och kollektivtrafik stoppas. Stoppen tidsanpassas enligt spårvagnslinjernas tidtabeller för att minimera olägenheterna.

Arbetet utförs för att vi ska kunna bygga nya avlopp, vattenledningar samt el- och telekablar.

Påverkan på motorfordonstrafik

När sprängningarna utförs stoppas motorfordonstrafik vid Hagnästorget i Broholmsgatans norrgående körfält, i de körfält på Broholmsgatan som går mot Hagnäskajen samt på Hagnäskajen.

Påverkan på kollektivtrafik

När sprängningarna utförs stoppas busstrafik likaväl som all annan motorfordonstrafik. Alla linjens 6 spårvagnar stoppas också.

Påverkan på fotgängare och cyklister

När sprängningarna utförs stoppas fotgängare och cyklister på den skyddsväg som går över Broholmsgatan till Hagnästorget (skyddsvägen ligger vid Broholmsgatan 12) samt på spårvagnshållplatsöarna H0307 och H0308 (de två hållplatsöar som ligger närmast Hagnästorget).