För båtfolk

Byggande av broar i ett livligt båtlivsområde påverkar oundvikligen båtlivet under byggarbetet. Även slutskedet skiljer sig från det som rådde i området innan byggarbetet påbörjades.

Byggarbete

Brobergssundet

Man var tvungen att flytta båtplatser i Brobergssundet till ersättande platser under våren och sommaren 2021 på grund av byggarbetet. Stadens platser för direktuthyrning har flyttats till Djurgårdsviken och Tjärholmen. Platser vid båtklubben i Vedkajen har flyttats till Sörnässtranden och norr om Blåbärslandet.

Kajerna vid båtklubben i Havshagen evakueras på hösten 2022. Stadens utredning av ersättande platser pågår. Kultur- och fritidssektorn kontaktar båtklubbarna om båtplatserna. Om du har ytterligare frågor, är det värt att vänta på att staden kontaktar dig eller kontakta din båtklubb eller kultur- och fritidssektorn direkt, till exempel genom stadens kundtjänst.

Det är möjligt att åka båt genom Brobergssundet också under byggarbetena, med undantag av eventuella enskilda dagar. Stor försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen, både för ens egen säkerhet och för byggarbetsplatsens säkerhet.

Området mellan Havshagen och Fiskehamnen

Byggandet av Havshagsbron mellan Havshagen och den södra spetsen av Sumparn i Fiskehamnen, alltså Knekten, kommer att stoppa vattentrafiken i sundet mellan Havshagen och Knekten. Byggandet börjar redan hösten 2022 men man kan ändå åka genom sundet sommaren 2023. Därefter är det inte möjligt att åka båt genom sundet. Ett mer specifikt datum kommer att meddelas så snart det är bekräftat.

Området mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden

kartta
Våra byggarbetsplatser orsakar ändringar i trafiken i havsområdenaFörstora kartbilden.
merikartta
Förstora kartbilden.

Byggandet av Finkes bro kommer i praktiken att förhindra användningen av farleden 1,2 mellan Högholmen och Fiskehamnen. På farleden finns bara en ungefär en meter hög och tre meter bred öppning. En ersättande förbindelse går genom sundet mellan Blåbärslandet och Högholmen. Den tillfälliga farleden är en enskild farled där båtförarna åker på egen risk. Högholms bros segelfria höjd är 4,7 meter och bredden som smalast 20 meter.

Det officiella dimensionerade djupgåendet av den ersättande farleden mellan Blåbärslandet och Högholmen är detsamma som det dimensionerade djupgåendet av Finkes bros farled, som avbryts på grund av byggarbetsplatsen, alltså 1,2 meter. Till följd av den ekolodning som genomfördes under hösten 2021 är det faktiska vattendjupet av denna ersättande farled 3 meter. Det handlar ändå om en enskild farled, varvid båtförarna åker juridiskt på egen risk. – Båtar med ett djupgående över 1,2 meter har dock också använt farleden mellan Högholmen och Blåbärslandet på egen risk.

På grund av byggandet av Kronbergsbron på Kronbergsfjärden har farleden på 6,9 meter till Brändö och Hertonäs strand (4860: Hertonäs farled 9,5/6,9 meter) stängts tills vidare. Den nya förbindelsen flyttas västerut från Kronbergsfjärden, väster om Länsmannen. Den tillfälliga farleden är en enskild farled där båtförarna åker på egen risk. Farleden har utmärkts med blåvita prickar ämnade för enskilda farleder. Prickarna har kardinalmärkeskännetecken och de har placerats som portar för att synas bättre och underlätta navigationen.

Under byggarbetet är förbindelsen alltså västerut från Länsmannen från riktningen Paloholmen på arbetsbron. Öppningens bredd är ungefär 30 meter och den segelfria höjden är obegränsad fram till slutet av juli 2023.

Från månadsskiftet juli-augusti 2023 till hösten 2025, det vill säga tills den slutliga farleden öppnas, är brons segelfria höjd 18 meter. Måtten på den tillfälliga öppningen har utmärkts på arbetsbron. Öppningens leddjupgående är minst 4 meter.

Segelfri höjd innebär fartygets maximala höjd med vilken det är säkert att köra under bron. Segelfri höjd beräknas på basis av vattenytans nivå i enlighet med referensnivån, i detta fall medelvattenståndet (MW). Brons segelfria höjd är skillnaden mellan brons fria höjd (avståndet från tidvattennivån i snitt till den nedre delen av brons överbyggnad) och säkerhetsavståndet. I säkerhetsavståndet ingår eventuell inexakthet i vattenståndet, vattenståndets inverkan på säker passage ska observeras av sjöfararen.

I den segelfria höjden på 18 meter beaktas vattenståndets variationer och mätningstoleranser. Under brolocket kommer att under arbetet finnas strukturer, vars räckvidd neråt ändras allteftersom arbetet fortskrider. Höjderna varierar också i enlighet med byggskedet. Med stålets egen vikt är punkten högst, och punkten ändras när måttets vikt, armeringen samt betongdäcket kommer till.  

Med beaktande av dessa är den segelfria höjden under arbetet 18 m.

Stor försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen, både för ens egen säkerhet och för byggarbetsplatsens säkerhet.

Slutskede

Brobergssundet

Tyvärr är antalet båtplatser i Brobergssundet lägre än tidigare också i slutskedet enligt den nya detaljplanen. Därför behöver en del av båtförarna utses med en båtplats annanstans också efter att byggarbeten har färdigställts. Utgångspunkten med planeringen är dock att ingen förlorar sin båtplats. Informationen om de slutliga båtplatserna specificeras senare. Kultur- och fritidssektorn kontaktar båtklubbarna om de slutliga båtplatserna.

Området mellan Havshagen och Fiskehamnen

En öppningsbar farled byggs på Havshagsbron mellan Havshagen och Knekten, som kan användas i särskilda fall. Annars är bron låg med en segelfri höjd på ungefär 2,5 meter. Den nya Hagnäsbros segelfria höjd är 4,7 meter.

Området mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden

Finkes bros segelfria höjd är 6,9 meter (N2000). Den fria bredden på Finkes bros spann är 20 meter, och den minsta bredden på farleden till Gammelstadsviken är 20 meter enligt dimensioneringsanvisningarna. Ta en titt på farledernas leddjupgåenden i kartan nedan.

I slutskedet är Kronbergsbros segelfria höjd 20 meter (N2000) på farleden öster om Länsmanskan. Den fria bredden på Kronbergsbros spann är 30 meter. Även en annan farled närmare stranden på Degerös sida med en segelfri höjd på 14 meter (N2000) och en fri bredd på 30 meter går under bron. Den minsta bredden på båda farlederna är 31 meter. Ta en titt på farledernas leddjupgåenden i kartan nedan.