För båtfolk

Byggande av broar i ett livligt båtlivsområde påverkar oundvikligen båtlivet under byggarbetet. Även slutskedet skiljer sig från det som rådde i området innan byggarbetet påbörjades.

Byggarbete

Brobergssundet

NYTT: Under sommaren 2024 förekommer det några avbrott i båttrafik vid Hagnäsbron som pågår i ett par dagar i taget eftersom den gamla bron rivs. Vi berättar mer på den här sidan när det finns information.

Det är möjligt att åka båt genom Brobergssundet också under byggarbetena, med undantag av eventuella enskilda dagar.

Byggandet av den nya Hagnäsbron påverkar broarnas segelfria höjd i Brobergssundet tills den gamla Hagnäsbron rivs. Åren 2023 och 2024 är den segelfria höjden 3,5 meter.

Efter byggandet är den nya Hagnäsbrons slutliga segelfria höjd 4,7 meter.

Stor försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen.

Området mellan Havshagen och Fiskehamnen

Farleden mellan Havshagen och Sumparn i Fiskehamnen slopas 1.8.2023 men höjdbegränsningarna gäller inte för sundet förrän tidigast 1.10.2023. Då lämnar man en öppning nära Knekten i den tillfälliga arbetsbron. Öppningen är cirka 7 meter bred och minst 2,3 meter hög. Läget för öppningen ändras när arbetet framskrider.

När bron är färdig, uppskattningsvis från och med 2026, är dess segelfria höjd 2,5 meter. Bron har också en sektion som i specialfall kan öppnas med hjälp av fordonskranar.

Området mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden

kartta
Våra byggarbetsplatser orsakar ändringar i trafiken i havsområdenaFörstora kartbilden.
merikartta
Förstora kartbilden.

Byggandet av Finkes bro kommer i praktiken att förhindra användningen av farleden 1,2 mellan Högholmen och Fiskehamnen. På farleden finns bara en ungefär en meter hög och tre meter bred öppning. En ersättande förbindelse går genom sundet mellan Blåbärslandet och Högholmen. Den tillfälliga farleden är en enskild farled där båtförarna åker på egen risk. Högholms bros segelfria höjd är 4,7 meter och bredden som smalast 20 meter.

Det officiella dimensionerade djupgåendet av den ersättande farleden mellan Blåbärslandet och Högholmen är detsamma som det dimensionerade djupgåendet av Finkes bros farled, som avbryts på grund av byggarbetsplatsen, alltså 1,2 meter. Till följd av den ekolodning som genomfördes under hösten 2021 är det faktiska vattendjupet av denna ersättande farled 3 meter. Det handlar ändå om en enskild farled, varvid båtförarna åker juridiskt på egen risk. – Båtar med ett djupgående över 1,2 meter har dock också använt farleden mellan Högholmen och Blåbärslandet på egen risk.

Farleden under Finkes bro mellan Högholmen och Sumparn i Fiskehamnen öppnas före nästa båtsäsong, varefter bron har en segelfri höjd på 6,9 meter.

På grund av byggandet av Kronbergsbron på Kronbergsfjärden har farleden på 6,9 meter till Brändö och Hertonäs strand (4860: Hertonäs farled 9,5/6,9 meter) stängts tills vidare. Den nya förbindelsen flyttas västerut från Kronbergsfjärden, väster om Länsmannen. Den tillfälliga farleden är en enskild farled där båtförarna åker på egen risk. Farleden har utmärkts med blåvita prickar ämnade för enskilda farleder. Prickarna har kardinalmärkeskännetecken och de har placerats som portar för att synas bättre och underlätta navigationen.

Under byggarbetet är förbindelsen alltså västerut från Länsmannen från riktningen Paloholmen på arbetsbron. Öppningens bredd är ungefär 30 meter och den segelfria höjden är från och med 25.7.2023 18 meter. Öppningens leddjupgående är minst 4 meter. Den segelfria höjden på den färdiga bron är 20,2 meter (N2000) från och med hösten 2025.

Alla som behöver ersättande bryggplatser på grund av ändringarna ska kontakta Helsingfors stad: venepaikkavaraukset(at)hel.fi

Segelfri höjd innebär fartygets maximala höjd med vilken det är säkert att köra under bron. Segelfri höjd beräknas på basis av vattenytans nivå i enlighet med referensnivån, i detta fall medelvattenståndet (MW). Brons segelfria höjd är skillnaden mellan brons fria höjd (avståndet från tidvattennivån i snitt till den nedre delen av brons överbyggnad) och säkerhetsavståndet. I säkerhetsavståndet ingår eventuell inexakthet i vattenståndet, vattenståndets inverkan på säker passage ska observeras av sjöfararen.

I den segelfria höjden på 18 meter beaktas vattenståndets variationer och mätningstoleranser. Under brolocket kommer att under arbetet finnas strukturer, vars räckvidd neråt ändras allteftersom arbetet fortskrider. Höjderna varierar också i enlighet med byggskedet. Med stålets egen vikt är punkten högst, och punkten ändras när måttets vikt, armeringen samt betongdäcket kommer till.  

Med beaktande av dessa är den segelfria höjden under arbetet 18 m.

Stor försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen, både för ens egen säkerhet och för byggarbetsplatsens säkerhet.

Slutskede

Brobergssundet

Tyvärr är antalet båtplatser i Brobergssundet lägre än tidigare också i slutskedet enligt den nya detaljplanen. Därför behöver en del av båtförarna utses med en båtplats annanstans också efter att byggarbeten har färdigställts. Utgångspunkten med planeringen är dock att ingen förlorar sin båtplats. Informationen om de slutliga båtplatserna specificeras senare. Kultur- och fritidssektorn kontaktar båtklubbarna om de slutliga båtplatserna.

Den nya Hagnäsbros segelfria höjd är 4,7 meter.

Området mellan Havshagen och Fiskehamnen

En öppningsbar farled byggs på Havshagsbron mellan Havshagen och Knekten, som kan användas i särskilda fall. Annars är bron låg med en segelfri höjd på ungefär 2,5 meter.

Området mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden

Finkes bros segelfria höjd är 6,9 meter (N2000). Den fria bredden på Finkes bros spann är 20 meter, och den minsta bredden på farleden till Gammelstadsviken är 20 meter enligt dimensioneringsanvisningarna. Ta en titt på farledernas leddjupgåenden i kartan nedan.

I slutskedet är Kronbergsbros segelfria höjd 20,2 meter (N2000) på farleden öster om Länsmanskan. Den fria bredden på Kronbergsbros spann är 30 meter. Även en annan farled närmare stranden på Degerös sida med en segelfri höjd på 14 meter (N2000) och en fri bredd på 30 meter går under bron. Den minsta bredden på båda farlederna är 31 meter. Ta en titt på farledernas leddjupgåenden i kartan nedan.