Missä, mitä ja milloin

Työmaiden laajuus Siltavuorensalmen ympärillä.
Työmaiden laajuus Siltavuorensalmen ympärillä ja töiden arvioidut valmistumisvuodet.

Raitiotien rakentaminen Merihaan ja Hakaniemenrannan kautta on pienimpiä töitä siinä mullistuksessa, joka alueella koetaan tulevina vuosina. Uusi Hakaniemensilta aiheuttaa uusia katulinjauksia ja rantaviiva siirtyy uusien tonttien perustamiseksi.

Maaperästä johtuen alueelle joudutaan katujen perustuksia varten rakentamaan laaja ns. paalulaatta, joka on paalujen varaan rakennettu betonilaatta. Näin kadut voidaan tukea peruskallioon, vaikka välissä olisi paksukin kerros esimerkiksi savea.

Näkyviä ja kuuluvia töitä ovat uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja uuden Näkinsillan rakentaminen, sekä tietysti vanhojen purkamiset. Näkinsillan töiden aikana kaupunkilaisten käytössä on väliaikainen silta nykyisen sillan pohjoispuolella.

Kaikki työt vaativat lisäksi runsaasti ns. johtosiirtoja eli viemärien, vesijohtojen, kaasuputkien sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelien siirtoja.

Sörnäisten rantatiellä kulkee 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten se on rakennuskohteena erittäin haastava. Rakennustöiden aikana Sörnäisten rantatiellä Merihaan kohdalla on käytössä väliaikainen liikenneympyrä moottoriajoneuvoliikennettä varten. Siltasaarensalmen läpi pääsee veneilemeään myös rakennustöiden aikana, mahdollisisa yksittäisisiä päiviä lukuun ottamatta.

Aikataulu

Uusi Näkinsilta otettiin käyttöön kesällä 2023 ja uusi Hakaniemensilta toukokuussa 2024. Sen jälkeen puramme vanhan Hakaniemensillan. Hakaniemenkadun työt valmistuivat tavoitteen mukaan vuonna 2023. Siltasaarenkadulla aloitimme vuoden 2024 keväällä. Uuden raitiotien matkustajaliikenteen on tavoite on alkaa vuonna 2027. Katso myös yllä oleva karttakuva.

Merihaansilta valmistuu alueen silloista viimeisenä, viimeistään vuoden 2026 aikana. Merihaansilta on uusi silta, joka tulee yhdistämään Merihaan Nihtiin eli Kalasatamaan kuuluvan Sompasaaren eteläosaan. Lue lisää Merihaansilta-sivulta.

kartta
Väliaikaisen Näkinsillan sijainti. Uusi silta rakennetaan samaan kohtaan kuin missä vanha Näkinsilta on ollut.

Lisätietoa rakentamisen vaikutuksista

Miksi eli lopputulos

infograafi joka yhdistää karttakuvaan Hakaniemen alueen rakentamistöitä
Siltavuorensalmen rannoilla teemme enemmän muita töitä kuin uutta raitiotietä. Tarkastele kuvaa suuremmassa koossa.
Havainnekuva ilmasta.
Tulevaa Hakaniemenrantaa ja Siltavuorenrantaa sekä uusi Hakaniemensilta. Kuva: Harris-Kjisik Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, Veera Tolvanen, Matti Wäre, Benjamin Schulman

Kruunusillat-raitiotiehankkeen rakentamisen yhteydessä Hakaniemessä tapahtuu huomattavia, kaupunkikuvaan ja liikkumiseen vaikuttavia muutoksia.

Uusi raitiotie sekä pyöräilyn ja jalankulun siltayhteys Merihaasta Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin sekä Korkeasaaren kautta Laajasaloon on näistä muutoksista vain yksi. Melkoinen kehitysaskel on myös uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen. Uusi silta rakennetaan valmiiksi ja otetaan käyttöön ennen vanhan purkamista.

Uusien liikenneyhteyksien lisäksi alueelle on tulossa muun muassa kaksi uutta rantapuistoa, kaksi venesatamaa ja täydennysrakentamista. Siltasaarensalmea täytetään siten, että Hakaniemenrantaan mahtuu uusi talorivi. Asukasmäärä alueella kasvaa noin 1250 asukkaalla. Kruunusillat-allianssi tekee meritäytön sillan itäpuolella ja osaksi myös sillan länsipuolella.

Hakaniemen uudistumisen myötä sen liikenteelliset yhteydet kaikilla kulkumuodoilla paranevat ja virkistysmahdollisuudet lisääntyvät. Kaupunkikuvan muuttuessa täydennysrakentamisen myötä enemmän keskustamaiseksi myös palvelutaso paranee. Tämä kaikki vahvistaa Hakaniemen alueen roolia osana keskusta-aluetta.

Kartta tulevista kaduista.
Uuden asemakaavan mukainen tilanne. Tutki karttaa suurempana.
Ilmakuvapari
Vasemmalla nykyinen Siltasaarensalmi, oikealla uuden kaavan mukainen tilanne. Muutokset ovat merkittäviä.

Hakaniemensilta

Havainnekuva.
Uusi Hakaniemensilta on nykyistä matalampi.

Uusi Hakaniemensilta rakennetaan vanhan sillan itäpuolelle. Uusi silta yhdistää vanhan tavoin Kruununhaan pohjoispuolen ja Sörnäisten rantatien, mutta siitä tulee uutta siltaa matalampi. Matalampi rakenne tarkoittaa nykyisten, massiivisten ramppien poistumista – ja samalla tilaa uudisrakentamiselle. Siinä, missä ennen laidunsivat Miina Äkkijyrkän lehmäpatsaat, on tulevaisuudessa asuinrakennuksia.

Matalampi silta tarkoittaa myös miellyttävämpää ympäristöä pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Alueen uudet pyöräilyjärjestelyt ovat kantakaupungin pyöräilyverkon tavoitetilan mukaisia. Esimerkiksi uusi Laajasalosta tuleva pääpyöräilyreitti kääntyy Hakaniemensillalle ja kulkee sitä pitkin suoraan Kruununhakaan ja Kaisaniemeen, välttäen Siltasaarenkadun ruuhkat ja liikennevalot.

Autoja varten Hakaniemensillalle tulee kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin. Sillan pituus on 230 metriä ja alikulkukorkeus veneille on 4,5 m (MW) 4,7 m (N2000).

Tavoite on, että uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön vuonna 2024. Sen jälkeen puramme vanhan sillan.

Havainnekuva.
Uusi Hakaniemensilta Hakaniemenrannasta itään kuvattuna. Vasemmassa reunassa uusi rakennus, oikealla takana näkyy Siltavuorenrantaa. Rannan kävelyalue, Signe Branderin terassi, kulkee sillan ali.
Havainnekuva.
Uusi Hakaniemensilta Merihaan suunnasta kuvattuna. Oikealla uusi rakennus, vasemmalla takana näkyy Siltavuorenrantaa.

Näkinsilta

Havainnekuva.
Uusi Näkinsilta

Vanha jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä Näkinsilta joudutaan uusimaan. Työ tehdään siten, että ensin rakennetaan väliaikainen, neljä metriä leveä silta vanhan sillan pohjoispuolelle, minkä jälkeen päästään purkamaan vanha silta pois ja rakentamaan uusi.

Uudesta Näkinsillasta tulee paitsi modernimman näköinen, myös alituskorkeudeltaan suurempi – yksi tärkeä syy sillan uusimiselle on erikoiskuljetusreitin muutos Hämeentieltä Sörnäisten rantatielle, mikä vaatii suuremman alituskorkeuden. Lisäksi uuteen siltaan tulee toinenkin ulokesilta uuden asemakaavan myötä syntyvään uuteen kortteliin, joka sijoittuu uuden Merihaankadun länsipuolelle.

Sillan pituus on 176 metriä ja alikulkukorkeus 5,4 metriä.

Vetehisenkujalla sijaitsevaan ns. maatukeen sijoitetaan jätevesilinjan pumppaamo. Sillanrakennustyöt joudutaan siis aloittamaan kaivamalla ensin pumppaamoa varten noin 15 m x 15 m kokoinen, yhdeksän metriä syvä kaivanto. Pumppaamon rakentaminen on teknisesti hyvin haastava työvaihe, joka vie aikaa suunnilleen saman verran kuin varsinainen sillanrakennus.

Miina Äkkijyrkän teos Joy eli peltiset lehmäpatsaat on siirretty välivarastoon. Ne palaavat laiduntamaan takaisin uusitulle Näkinaukiolle. Se on tulevaisuudessa miellyttävä oleskelualue penkkeineen ja istutuksineen.

Sörnäisten rantatie

Sörnäisten rantatie uusitaan Kruunusillat-allianssin työnä uudesta Hakaniemen sillasta Haapaniemenkadun liittymään saakka. Kadulla säilyy 3+3 ajokaistaa. Liittymissä on lisäkaistoja kääntyvälle liikenteelle. Katu muuttuu seuraavasti: Keskialueen viherkaista kapenee ja muuttuu kiveykseksi, puut poistetaan. Molemmille reunoille rakennetaan jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Eteläpäähän rakennetaan bussipysäkkipari. Itäreunalle pyörätien ja ajoradan väliin istutetaan uudet katupuut. Erotuskaistoille ja puiden alle istutetaan pensaita sekä kylvetään nurmikkoa.

Miina Sillanpään katu

On uusi nimi Sörnäisten rantatien osuudelle, joka kulkee Hakaniementorin ja Näkinaukion välissä. Kadulle tulee 1+1 ajokaistaa ja kadun pohjoisreunaan jalkakäytävä. Sörnäisten rantatieltä ei ole päässyt kääntymään Miina Sillanpään kadulle, mutta tulevaisuudessa se on mahdollista. Miina Sillanpään kadulta ei kuitenkaan pääse kääntymään Sörnäisten rantatielle pohjoisen suuntaan, ainoastaan keskustaan päin. Sörnäisten rantatieltä tultaessa pyöräliikenne ohjataan ajoradalle. Kadun pohjoisreunaan istutetaan uudet katupuut.

Hakaniemenkatu

Hakaniemenkatu on nykyinen vilkkaasti liikennöity katu. Katu peruskorjataan ja muutetaan tonttikaduksi. Kadun eteläreunalle istutetaan uusi puurivi ja ajorataa kavennetaan. Kadunvarsipysäköinnin määrä lisääntyy nykyisestä kymmenellä autopaikalla. Hakaniemenrannan liittymään rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä ja Näkinkujan liittymäalue rakennetaan korotettuna liittymänä.

Merihaankatu

Merihaankatu uusi katu uudelta Hakaniemensillalta pohjoiseen. Sen nimi muuttuu Miina Sillanpään kadun kohdalla Sörnäisten rantatieksi. Kadulla tulee 3+3 ajokaistaa, liittymissä lisäkaistat kääntyvälle liikenteelle ja kadun keskelle keskisaareke. Merihaankadun molemmilla reunoille rakennetaan jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Länsipuolen erotuskaistalle, Hakaniemenrannan ja Miina Sillanpään kadun välille, istutetaan uudet katupuut. Katupuina käytetään lehtipuita, ja puiden alle kylvetään nurmikko.

Hakaniemenranta

Havainnekuva: Päätepysäkki Hakaniemenrannassa Hakaniementorin kohdalla. Näkymä itään.
Päätepysäkki Hakaniemenrannassa Hakaniementorin kohdalla. Näkymä itään.
Havainnekuva: Hakaniemenranta. Näkymä on kohti itää. Oikealla Hakaniemensillan liittymä ja vasemmalla taka-alalla Merihaan nykyiset rakennukset.
Hakaniemenranta Sörnäisten rantatien risteyksessä. Näkymä kohti itää. Oikealla Hakaniemensillan liittymä ja vasemmalla taka-alalla Merihaan nykyiset rakennukset.

Laajasalon raitiotien tilapäinen päätepysäkki tulee Hakaniementorin kohdalle. Keskelle katua rakennetaan kaistat raitiotielle. Toinen pysäkki tulee Merihakaan, Hakaniemenranta 12-14 talojen kohdalle heti Haapaniemenkadun risteyksen länsipuolelle. Raitiotie rakennetaan pääosin viherraitiotienä, joka tuo vihreyttä katupuiden ohella Hakaniemenrantaan.

Moottoriajoneuvot ajavat Merihakaan Haapaniemenkatua pitkin pohjoisesta ja Hakaniemenranta-kadun osuus Merihaankadun risteyksestä itään on raitioliikenteelle ja pelastus- ja huoltoajoneuvoille osoitettu joukkoliikennekatu.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit kulkevat myös töiden valmistuttua Hakaniemenrantaa pitkin Merihakaan. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävä ja pyörätie välillä Siltasaarenkatu – Hakaniemensilta. Vain taksiaseman kohdalla pyöräily on ajoradalla ja kulkee taksiaseman odotustilan läpi.

Välillä Hakaniemensilta – Merihaansilta on pyöräilyn baanayhteys ja jalkakäytävä joukkoliikennekadun eteläreunassa. Hakaniemensillan ja Merihaansillan välillä joukkoliikennekadun pohjoisreunalla on jalkakäytävä sekä huolto- ja pelastustieyhteys.

Rakentamisen aikana kaadettuja katupuita korvataan seuraavasti: Hakaniemenrannan katuvälillä Siltasaarenkatu – John Stenbergin ranta uudet katupuut sijoittuvat kadun eteläreunalle. Katuvälillä John Stenbergin ranta – Hakaniemenkatu uudet katupuut sijoittuvat molemmille puolille katua sekä katuvälillä Hakaniemenkatu-Merihaankatu, uudet katupuut sijoittuvat kadun eteläreunalle. Katuvälille Haapaniemenkatu – Merihaansilta raitiotien molemmille puolille istutetaan uudet katupuut. Katupuina käytetään kapeita lehtipuita. Katupuiden alle istutetaan joko perennoja tai maanpeitepensaita.

Hakaniemenrannan ja Merihaankadun liittymässä kadun tasaus nousee noin kaksi metriä nykyisestä maanpinnan tasosta.

Merihaanpuisto

Uusi kaava tuo uuden puiston, Merihaanpuiston, rantaan Merihaan eteläpuolelle. Puisto muodostaa laajennuksen Merihaan eteläpuolelle sijoittuvalle suositulle nurmialueelle. Tavoitteena on säilyttää puiston luonteelle ominaiset vahvuudet. Puistoon sijoittuu maanalainen hulevesien pumppaamo. Puiston korkotasojen suunnittelussa on varauduttu merenpinnan nousuun. Kruunusillat-allianssin tehtäviin kuuluu vain merialueen täyttö puiston alueella. Kaupunki rakentaa puiston loppuun.

Siltasaarenkatu

Siltasaarenkadulle tulee muun muassa yksisuuntaiset pyöräilykaistat molempiin ajosuuntiin sekä raidemuutoksia. Samalla katu kaivetaan auki ja kadunalainen vanha kunnallistekniikka uusitaan.

Alueen venesatamat

Uuden asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa Siltavuorensalmen venepaikkojen määrä on pienempi kuin aikaisemmin. Tästä syystä osalle veneilijöistä joudutaan osoittamaan venepaikka muualta myös rakentamisen valmistuttua. Kaupungin lähtökohtana kuitenkin on, että kukaan ei menetä venepaikkaansa.

Hakaniemen reitit tulevaisuudessa

Hakaniemen uusia reittejä, kun rakentaminen on valmistunut.
Hakaniemen uudet reitit. Tutki karttaa suurempana.

Muut Hakaniemen alueen hankkeet

Katusuunnitelmia