Siltatyömaa ei haitannut kalojen poikastuotantoa tai vaelluskalojen kulkua

Seurantalähettimen asennusta varten nukutettu taimen. Kuva: Kala- ja vesitutkimus Oy

Kalastotutkimuksen mukaan Helsingin Kruunuvuorenselän Suomen suuri siltatyömaa ei ole toistaiseksi vähentänyt kalojen poikastuottoa eikä haitannut vaelluskalojen kulkua.

Poikasselvityksissä havaittiin runsaasti ahvenen, silakan ja kuoreen poikasia vuonna 2022. Poikasia esiintyi runsaasti myös Kruunusiltojen Mustikkamaan puoleisella vesistötyöalueella sekä Hakaniemen ja Nihdin ympäristössä. Ahvenen ja silakan poikasia havaittiin vesistötyökohteiden ympäristössä jopa edellisvuotta enemmän. Kuhan poikasia havaittiin vuoden 2021 tapaan vain vähän.

Tutkimuksen perusteella vesistötöillä ei vaikuttanut olleen merkittävää vaikutusta poikastuotantoon tai poikasten esiintymiseen vesistörakennushankkeiden lähiympäristössä vuonna 2022. Tätä selittänee osittain töiden ajoitus, sillä lisääntymis- ja mätivaiheaikaan suuri osa vesistötöistä oli tauolla.

Verkkokoekalastusten saalis koostui Helsingin sisäsaaristolle tyypilliseen tapaan pääasiassa ahven- ja särkikaloista. Mitään selkeitä merkkejä vesistötöiden vaikutuksesta kalastorakenteeseen ei ollut havaittavissa. Vesistörakennustöiden vähäistä vaikutusta verkkokoesaaliisiin selittänee osittain töiden ajoitus, sillä pyyntialueella oli elokuun loppupuolella koekalastusten aikaan käynnissä vain paalutuksia.

Alueen kaupallista kalastusta selvitettiin kaupallisille kalastajille lähetetyllä kyselytutkimuksella. Kuudesta vastanneesta vain yksi arvioi vesistötöiden vaikuttaneen haitallisesti kalastukseen. Lisäksi toinen kalastaja raportoi vesistörakentamisen aiheuttavan roskaantumista. Useat kalastajat kertoivat vuoden 2022 olleen erityisen heikko kuhasaaliiden osalta, mikä tosin on ollut yleinen suuntaus viime vuosina.

Lisäksi tutkittiin rakentamisen mahdollisia vaikutuksia taimenen vaelluskäyttäytymiseen lähetinseurannan avulla. Vantaanjoen suulta pyydetyt taimenet (55 yksilöä) merkittiin lähettimellä ja kuljetettiin vapautettaviksi Suomenlinnaan. Kalojen hakeutumista mereltä takaisin jokisuulle seurattiin automaattisilla vastaanottimilla.

Lähes kaikki merelle siirretyt kalat palasivat jokisuulle siltatyömaiden lävitse. Tulosten perusteella kalat vaelsivat Kruunuvuorenselällä lajille tyypilliseen tapaan riippumatta alueella käynnissä olleista rakennustöistä ja työsiltarakenteista.

Kruunusillat -hankkeen vesistörakentamisen aikainen kalataloustarkkailuun vuonna 2022 sisältyi Gulf Olympia -poikaspyyntejä, poikasnuottauksia, Coastal-verkkokoepyyntejä, kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen seurantaa sekä taimenen vaelluskäyttäytymistutkimus.

Kruunusillat on alusta asti pyrkinyt minimoimaan kalastolle aiheutuvat haitat seuraavin rajoituksin: Meritaimenen vaellusaikana (15.8.−30.9.) ei tehdä voimasta häiriötä aiheuttavia vedenalaisia rakentamistöitä kalaväylien tai Nimismies- ja Emäntä-luodon alueella. Lisäksi ruoppaus- ja vedenalaiset täyttötyöt tehdään 1.10.–31.3. välisenä aikana.